کمترین: 
3191
بیشترین: 
3226
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 11 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 شهریور 1396 , 3220 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 10:10","price":3191},{"date":"1396/06/11 10:20","price":3197},{"date":"1396/06/11 10:50","price":3198},{"date":"1396/06/11 11:00","price":3197},{"date":"1396/06/11 11:20","price":3194},{"date":"1396/06/11 11:30","price":3198},{"date":"1396/06/11 11:40","price":3194},{"date":"1396/06/11 11:50","price":3216},{"date":"1396/06/11 12:00","price":3221},{"date":"1396/06/11 12:10","price":3226},{"date":"1396/06/11 12:50","price":3224},{"date":"1396/06/11 13:00","price":3226},{"date":"1396/06/11 13:10","price":3224},{"date":"1396/06/11 13:30","price":3220},{"date":"1396/06/11 13:40","price":3223},{"date":"1396/06/11 13:50","price":3224},{"date":"1396/06/11 14:10","price":3223},{"date":"1396/06/11 14:20","price":3224},{"date":"1396/06/11 14:30","price":3220},{"date":"1396/06/11 15:00","price":3218},{"date":"1396/06/11 15:20","price":3220},{"date":"1396/06/11 15:30","price":3213},{"date":"1396/06/11 15:40","price":3220},{"date":"1396/06/11 15:50","price":3218},{"date":"1396/06/11 16:00","price":3220},{"date":"1396/06/11 16:50","price":3218},{"date":"1396/06/11 17:00","price":3220}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398