کمترین: 
5002
بیشترین: 
5030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 11 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 11 شهریور 1396 , 5017 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 10:10","price":5002},{"date":"1396/06/11 10:20","price":5006},{"date":"1396/06/11 10:50","price":5008},{"date":"1396/06/11 11:00","price":5006},{"date":"1396/06/11 11:20","price":5005},{"date":"1396/06/11 11:30","price":5008},{"date":"1396/06/11 11:40","price":5005},{"date":"1396/06/11 11:50","price":5008},{"date":"1396/06/11 12:00","price":5006},{"date":"1396/06/11 12:10","price":5008},{"date":"1396/06/11 12:20","price":5003},{"date":"1396/06/11 12:30","price":5008},{"date":"1396/06/11 12:40","price":5014},{"date":"1396/06/11 12:50","price":5026},{"date":"1396/06/11 13:00","price":5025},{"date":"1396/06/11 13:10","price":5014},{"date":"1396/06/11 13:20","price":5026},{"date":"1396/06/11 13:30","price":5012},{"date":"1396/06/11 13:40","price":5015},{"date":"1396/06/11 13:50","price":5026},{"date":"1396/06/11 14:10","price":5015},{"date":"1396/06/11 14:20","price":5026},{"date":"1396/06/11 15:00","price":5030},{"date":"1396/06/11 15:10","price":5019},{"date":"1396/06/11 15:20","price":5029},{"date":"1396/06/11 15:30","price":5017},{"date":"1396/06/11 15:40","price":5019},{"date":"1396/06/11 15:50","price":5018},{"date":"1396/06/11 16:00","price":5019},{"date":"1396/06/11 16:10","price":5017},{"date":"1396/06/11 16:50","price":5015},{"date":"1396/06/11 17:00","price":5017}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398