کمترین: 
4711
بیشترین: 
4722
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 11 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 11 شهریور 1396 , 4722 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 10:10","price":4716},{"date":"1396/06/11 11:30","price":4717},{"date":"1396/06/11 11:40","price":4716},{"date":"1396/06/11 11:50","price":4713},{"date":"1396/06/11 12:00","price":4714},{"date":"1396/06/11 12:10","price":4713},{"date":"1396/06/11 12:30","price":4712},{"date":"1396/06/11 12:40","price":4711},{"date":"1396/06/11 12:50","price":4714},{"date":"1396/06/11 13:00","price":4716},{"date":"1396/06/11 13:10","price":4718},{"date":"1396/06/11 13:20","price":4717},{"date":"1396/06/11 13:30","price":4716},{"date":"1396/06/11 13:40","price":4718},{"date":"1396/06/11 13:50","price":4721},{"date":"1396/06/11 14:00","price":4720},{"date":"1396/06/11 14:10","price":4718},{"date":"1396/06/11 14:20","price":4720},{"date":"1396/06/11 15:20","price":4721},{"date":"1396/06/11 15:30","price":4719},{"date":"1396/06/11 15:40","price":4721},{"date":"1396/06/11 15:50","price":4722}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398