کمترین: 
83303.2
بیشترین: 
83428.2
قیمت شاخص بورس امروز 11 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 83428.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:40","price":83315.6},{"date":"1396/06/11 09:50","price":83308.4},{"date":"1396/06/11 10:00","price":83303.2},{"date":"1396/06/11 10:10","price":83311.5},{"date":"1396/06/11 10:20","price":83310.5},{"date":"1396/06/11 12:40","price":83427.3},{"date":"1396/06/11 12:50","price":83428.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398