کمترین: 
8821.9
بیشترین: 
8821.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 11 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 11 شهریور 1396 , 8821.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":8821.9}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398