کمترین: 
11019.5
بیشترین: 
11019.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 11 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 11019.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":11019.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398