کمترین: 
52.73
بیشترین: 
52.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 11 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 52.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 00:32","price":52.74},{"date":"1396/06/11 01:08","price":52.75},{"date":"1396/06/11 01:32","price":52.73}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398