کمترین: 
3.06
بیشترین: 
3.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 11 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 3.07 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 00:08","price":3.06},{"date":"1396/06/11 01:32","price":3.07}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398