کمترین: 
47.24
بیشترین: 
47.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 11 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 47.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 00:08","price":47.24},{"date":"1396/06/11 00:32","price":47.3},{"date":"1396/06/11 01:08","price":47.31},{"date":"1396/06/11 02:08","price":47.33}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398