کمترین: 
1.71
بیشترین: 
1.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 10 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 10 شهریور 1396 , 1.74 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/10 00:32","price":1.76},{"date":"1396/06/10 01:00","price":1.77},{"date":"1396/06/10 02:08","price":1.78},{"date":"1396/06/10 05:32","price":1.77},{"date":"1396/06/10 13:08","price":1.75},{"date":"1396/06/10 13:32","price":1.76},{"date":"1396/06/10 14:32","price":1.75},{"date":"1396/06/10 15:08","price":1.76},{"date":"1396/06/10 16:32","price":1.75},{"date":"1396/06/10 17:08","price":1.74},{"date":"1396/06/10 18:08","price":1.72},{"date":"1396/06/10 19:08","price":1.71},{"date":"1396/06/10 19:32","price":1.73},{"date":"1396/06/10 20:08","price":1.72},{"date":"1396/06/10 20:32","price":1.73},{"date":"1396/06/10 21:08","price":1.71},{"date":"1396/06/10 21:32","price":1.72},{"date":"1396/06/10 22:08","price":1.73},{"date":"1396/06/10 23:08","price":1.74}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399