کمترین: 
3.01
بیشترین: 
3.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 10 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 10 شهریور 1396 , 3.07 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/10 00:08","price":3.02},{"date":"1396/06/10 01:00","price":3.03},{"date":"1396/06/10 03:00","price":3.05},{"date":"1396/06/10 04:08","price":3.04},{"date":"1396/06/10 04:32","price":3.05},{"date":"1396/06/10 05:08","price":3.04},{"date":"1396/06/10 06:08","price":3.05},{"date":"1396/06/10 06:32","price":3.04},{"date":"1396/06/10 08:32","price":3.05},{"date":"1396/06/10 14:08","price":3.04},{"date":"1396/06/10 14:32","price":3.05},{"date":"1396/06/10 15:08","price":3.03},{"date":"1396/06/10 15:32","price":3.04},{"date":"1396/06/10 16:08","price":3.03},{"date":"1396/06/10 16:32","price":3.01},{"date":"1396/06/10 17:08","price":3.02},{"date":"1396/06/10 17:32","price":3.01},{"date":"1396/06/10 18:08","price":3.02},{"date":"1396/06/10 18:32","price":3.04},{"date":"1396/06/10 19:08","price":3.07},{"date":"1396/06/10 19:32","price":3.08},{"date":"1396/06/10 20:08","price":3.07},{"date":"1396/06/10 20:32","price":3.08},{"date":"1396/06/10 21:08","price":3.09},{"date":"1396/06/10 22:08","price":3.08},{"date":"1396/06/10 23:08","price":3.07}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398