کمترین: 
505.25
بیشترین: 
514.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 10 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 10 شهریور 1396 , 513.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/10 00:08","price":509.88},{"date":"1396/06/10 00:32","price":509.63},{"date":"1396/06/10 01:00","price":508.88},{"date":"1396/06/10 01:32","price":511},{"date":"1396/06/10 02:08","price":510.63},{"date":"1396/06/10 05:08","price":511.75},{"date":"1396/06/10 05:32","price":511.13},{"date":"1396/06/10 06:08","price":511.38},{"date":"1396/06/10 06:32","price":511.13},{"date":"1396/06/10 07:08","price":511.75},{"date":"1396/06/10 07:32","price":511.5},{"date":"1396/06/10 08:08","price":510.88},{"date":"1396/06/10 08:32","price":511.38},{"date":"1396/06/10 09:08","price":511.75},{"date":"1396/06/10 09:32","price":510.75},{"date":"1396/06/10 10:32","price":510.88},{"date":"1396/06/10 11:32","price":510.38},{"date":"1396/06/10 12:08","price":511.88},{"date":"1396/06/10 12:32","price":512.63},{"date":"1396/06/10 13:08","price":513.63},{"date":"1396/06/10 13:32","price":511.88},{"date":"1396/06/10 14:08","price":510.63},{"date":"1396/06/10 14:32","price":507.38},{"date":"1396/06/10 15:08","price":509.63},{"date":"1396/06/10 16:08","price":509.38},{"date":"1396/06/10 16:32","price":511.88},{"date":"1396/06/10 17:08","price":508.5},{"date":"1396/06/10 17:32","price":507.63},{"date":"1396/06/10 18:08","price":506.75},{"date":"1396/06/10 18:32","price":505.25},{"date":"1396/06/10 19:08","price":507.5},{"date":"1396/06/10 19:32","price":511.63},{"date":"1396/06/10 20:08","price":510.88},{"date":"1396/06/10 20:32","price":511.13},{"date":"1396/06/10 21:08","price":509.63},{"date":"1396/06/10 22:08","price":508.88},{"date":"1396/06/10 22:32","price":511.38},{"date":"1396/06/10 23:08","price":514.38},{"date":"1396/06/10 23:32","price":513.13}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398