کمترین: 
533587
بیشترین: 
537432
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 10 شهریور 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 10 شهریور 1396 , 536177 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398