کمترین: 
52.33
بیشترین: 
52.85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 10 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 10 شهریور 1396 , 52.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/10 00:00","price":52.66},{"date":"1396/06/10 00:08","price":52.66},{"date":"1396/06/10 00:32","price":52.76},{"date":"1396/06/10 01:00","price":52.7},{"date":"1396/06/10 01:32","price":52.84},{"date":"1396/06/10 02:32","price":52.81},{"date":"1396/06/10 05:08","price":52.77},{"date":"1396/06/10 05:32","price":52.75},{"date":"1396/06/10 06:08","price":52.76},{"date":"1396/06/10 07:08","price":52.78},{"date":"1396/06/10 07:32","price":52.76},{"date":"1396/06/10 08:32","price":52.74},{"date":"1396/06/10 09:08","price":52.78},{"date":"1396/06/10 09:32","price":52.72},{"date":"1396/06/10 10:08","price":52.73},{"date":"1396/06/10 10:32","price":52.7},{"date":"1396/06/10 11:08","price":52.69},{"date":"1396/06/10 11:32","price":52.59},{"date":"1396/06/10 12:08","price":52.56},{"date":"1396/06/10 12:32","price":52.55},{"date":"1396/06/10 13:08","price":52.58},{"date":"1396/06/10 13:32","price":52.37},{"date":"1396/06/10 14:08","price":52.38},{"date":"1396/06/10 14:32","price":52.33},{"date":"1396/06/10 15:08","price":52.45},{"date":"1396/06/10 15:32","price":52.56},{"date":"1396/06/10 16:08","price":52.59},{"date":"1396/06/10 16:32","price":52.85},{"date":"1396/06/10 17:08","price":52.63},{"date":"1396/06/10 17:32","price":52.66},{"date":"1396/06/10 18:08","price":52.64},{"date":"1396/06/10 18:32","price":52.45},{"date":"1396/06/10 19:08","price":52.51},{"date":"1396/06/10 19:32","price":52.85},{"date":"1396/06/10 20:08","price":52.72},{"date":"1396/06/10 20:32","price":52.67},{"date":"1396/06/10 21:08","price":52.65},{"date":"1396/06/10 21:32","price":52.52},{"date":"1396/06/10 22:08","price":52.58},{"date":"1396/06/10 23:08","price":52.74},{"date":"1396/06/10 23:32","price":52.73}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398