کمترین: 
46.7
بیشترین: 
47.27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 10 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 شهریور 1396 , 47.27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/10 00:00","price":47.08},{"date":"1396/06/10 00:32","price":47.09},{"date":"1396/06/10 01:00","price":47.08},{"date":"1396/06/10 01:32","price":47.09},{"date":"1396/06/10 03:00","price":47.06},{"date":"1396/06/10 03:32","price":47.05},{"date":"1396/06/10 04:08","price":47.08},{"date":"1396/06/10 04:32","price":47.03},{"date":"1396/06/10 05:08","price":46.98},{"date":"1396/06/10 05:32","price":46.97},{"date":"1396/06/10 06:08","price":46.98},{"date":"1396/06/10 06:32","price":46.97},{"date":"1396/06/10 07:08","price":47.02},{"date":"1396/06/10 07:32","price":46.98},{"date":"1396/06/10 08:32","price":46.95},{"date":"1396/06/10 09:32","price":46.91},{"date":"1396/06/10 10:08","price":46.95},{"date":"1396/06/10 10:32","price":46.92},{"date":"1396/06/10 11:08","price":46.91},{"date":"1396/06/10 11:32","price":46.84},{"date":"1396/06/10 12:08","price":46.77},{"date":"1396/06/10 13:08","price":46.81},{"date":"1396/06/10 13:32","price":46.77},{"date":"1396/06/10 14:08","price":46.74},{"date":"1396/06/10 14:32","price":46.7},{"date":"1396/06/10 15:08","price":46.73},{"date":"1396/06/10 15:32","price":46.77},{"date":"1396/06/10 16:08","price":46.91},{"date":"1396/06/10 16:32","price":47.14},{"date":"1396/06/10 17:08","price":46.99},{"date":"1396/06/10 17:32","price":46.95},{"date":"1396/06/10 18:08","price":47.02},{"date":"1396/06/10 18:32","price":46.74},{"date":"1396/06/10 19:08","price":46.73},{"date":"1396/06/10 19:32","price":47.16},{"date":"1396/06/10 20:08","price":47.09},{"date":"1396/06/10 20:32","price":47.02},{"date":"1396/06/10 21:08","price":47.13},{"date":"1396/06/10 21:32","price":47.06},{"date":"1396/06/10 22:08","price":47.2},{"date":"1396/06/10 22:32","price":47.23},{"date":"1396/06/10 23:08","price":47.27}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399