کمترین: 
615
بیشترین: 
621
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 9 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 616 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 10:20","price":619},{"date":"1396/06/09 10:30","price":620},{"date":"1396/06/09 10:40","price":619},{"date":"1396/06/09 11:00","price":621},{"date":"1396/06/09 11:10","price":619},{"date":"1396/06/09 11:40","price":617},{"date":"1396/06/09 11:50","price":619},{"date":"1396/06/09 12:00","price":617},{"date":"1396/06/09 12:30","price":616},{"date":"1396/06/09 12:50","price":617},{"date":"1396/06/09 13:00","price":616},{"date":"1396/06/09 13:20","price":615},{"date":"1396/06/09 13:40","price":616},{"date":"1396/06/09 14:00","price":615},{"date":"1396/06/09 14:10","price":616},{"date":"1396/06/09 15:20","price":615},{"date":"1396/06/09 15:30","price":616},{"date":"1396/06/09 17:00","price":615},{"date":"1396/06/09 17:10","price":616}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398