کمترین: 
1159
بیشترین: 
1163
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 9 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 1159 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 10:10","price":1162},{"date":"1396/06/09 10:20","price":1163},{"date":"1396/06/09 10:30","price":1162},{"date":"1396/06/09 10:40","price":1163},{"date":"1396/06/09 11:00","price":1162},{"date":"1396/06/09 11:30","price":1163},{"date":"1396/06/09 11:40","price":1160},{"date":"1396/06/09 11:50","price":1159},{"date":"1396/06/09 12:00","price":1160},{"date":"1396/06/09 12:10","price":1159},{"date":"1396/06/09 13:20","price":1160},{"date":"1396/06/09 13:40","price":1159},{"date":"1396/06/09 14:00","price":1160},{"date":"1396/06/09 14:10","price":1159},{"date":"1396/06/09 15:20","price":1160},{"date":"1396/06/09 15:30","price":1159},{"date":"1396/06/09 17:00","price":1160},{"date":"1396/06/09 17:10","price":1159}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398