کمترین: 
4989
بیشترین: 
4998
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 9 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 9 شهریور 1396 , 4989 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 10:10","price":4996},{"date":"1396/06/09 10:30","price":4994},{"date":"1396/06/09 10:40","price":4993},{"date":"1396/06/09 11:00","price":4996},{"date":"1396/06/09 11:10","price":4994},{"date":"1396/06/09 11:30","price":4993},{"date":"1396/06/09 11:40","price":4996},{"date":"1396/06/09 11:50","price":4998},{"date":"1396/06/09 12:00","price":4996},{"date":"1396/06/09 12:10","price":4993},{"date":"1396/06/09 12:50","price":4994},{"date":"1396/06/09 13:00","price":4993},{"date":"1396/06/09 13:10","price":4991},{"date":"1396/06/09 13:30","price":4989}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399