کمترین: 
4716
بیشترین: 
4728
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 9 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 9 شهریور 1396 , 4717 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 10:10","price":4727},{"date":"1396/06/09 10:20","price":4728},{"date":"1396/06/09 10:30","price":4724},{"date":"1396/06/09 10:40","price":4725},{"date":"1396/06/09 10:50","price":4723},{"date":"1396/06/09 11:00","price":4724},{"date":"1396/06/09 11:10","price":4722},{"date":"1396/06/09 11:30","price":4723},{"date":"1396/06/09 11:40","price":4719},{"date":"1396/06/09 11:50","price":4718},{"date":"1396/06/09 12:00","price":4719},{"date":"1396/06/09 12:20","price":4718},{"date":"1396/06/09 12:30","price":4717},{"date":"1396/06/09 13:00","price":4716},{"date":"1396/06/09 13:20","price":4717}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398