کمترین: 
49.51
بیشترین: 
49.51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 9 شهریور 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 49.51 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 10:00","price":49.51}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398