کمترین: 
2.91
بیشترین: 
3.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 9 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 3.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:32","price":2.95},{"date":"1396/06/09 10:32","price":2.94},{"date":"1396/06/09 16:08","price":2.93},{"date":"1396/06/09 17:08","price":2.91},{"date":"1396/06/09 17:32","price":2.93},{"date":"1396/06/09 18:08","price":2.92},{"date":"1396/06/09 19:08","price":2.93},{"date":"1396/06/09 19:32","price":2.94},{"date":"1396/06/09 20:08","price":2.98},{"date":"1396/06/09 20:32","price":3.03},{"date":"1396/06/09 22:32","price":3.04},{"date":"1396/06/09 23:32","price":3.03}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398