کمترین: 
8811.3
بیشترین: 
8811.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 9 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 9 شهریور 1396 , 8811.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":8811.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399