کمترین: 
1.66
بیشترین: 
2.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 9 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 9 شهریور 1396 , 1.77 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 00:08","price":1.89},{"date":"1396/06/09 01:00","price":1.9},{"date":"1396/06/09 01:32","price":1.91},{"date":"1396/06/09 02:08","price":1.88},{"date":"1396/06/09 03:00","price":1.93},{"date":"1396/06/09 03:32","price":1.94},{"date":"1396/06/09 04:32","price":1.93},{"date":"1396/06/09 05:08","price":1.97},{"date":"1396/06/09 06:08","price":2.01},{"date":"1396/06/09 07:08","price":1.98},{"date":"1396/06/09 07:32","price":1.99},{"date":"1396/06/09 08:08","price":2},{"date":"1396/06/09 10:00","price":1.68},{"date":"1396/06/09 11:32","price":1.69},{"date":"1396/06/09 12:08","price":1.67},{"date":"1396/06/09 13:08","price":1.66},{"date":"1396/06/09 13:32","price":1.67},{"date":"1396/06/09 14:08","price":1.66},{"date":"1396/06/09 14:32","price":1.67},{"date":"1396/06/09 16:32","price":1.68},{"date":"1396/06/09 18:08","price":1.67},{"date":"1396/06/09 19:08","price":1.71},{"date":"1396/06/09 19:32","price":1.73},{"date":"1396/06/09 20:08","price":1.74},{"date":"1396/06/09 20:32","price":1.75},{"date":"1396/06/09 21:08","price":1.76},{"date":"1396/06/09 23:08","price":1.77}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399