کمترین: 
50.59
بیشترین: 
52.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 9 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 52.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 00:08","price":50.64},{"date":"1396/06/09 00:32","price":50.59},{"date":"1396/06/09 01:00","price":50.62},{"date":"1396/06/09 01:32","price":50.63},{"date":"1396/06/09 02:08","price":50.65},{"date":"1396/06/09 05:08","price":50.59},{"date":"1396/06/09 05:32","price":50.66},{"date":"1396/06/09 06:08","price":50.73},{"date":"1396/06/09 06:32","price":50.63},{"date":"1396/06/09 07:08","price":50.7},{"date":"1396/06/09 07:32","price":50.74},{"date":"1396/06/09 08:08","price":50.77},{"date":"1396/06/09 08:32","price":50.8},{"date":"1396/06/09 09:32","price":50.7},{"date":"1396/06/09 10:00","price":50.72},{"date":"1396/06/09 10:32","price":50.7},{"date":"1396/06/09 11:32","price":50.73},{"date":"1396/06/09 12:08","price":50.69},{"date":"1396/06/09 12:32","price":50.66},{"date":"1396/06/09 13:08","price":50.59},{"date":"1396/06/09 13:32","price":50.78},{"date":"1396/06/09 14:08","price":50.83},{"date":"1396/06/09 14:32","price":50.87},{"date":"1396/06/09 15:08","price":51.11},{"date":"1396/06/09 15:32","price":50.99},{"date":"1396/06/09 16:08","price":51.05},{"date":"1396/06/09 17:08","price":51.09},{"date":"1396/06/09 17:32","price":51.27},{"date":"1396/06/09 18:08","price":51.41},{"date":"1396/06/09 18:32","price":51.51},{"date":"1396/06/09 19:08","price":52.05},{"date":"1396/06/09 19:32","price":52.23},{"date":"1396/06/09 20:08","price":52.3},{"date":"1396/06/09 20:32","price":52.48},{"date":"1396/06/09 21:08","price":52.55},{"date":"1396/06/09 21:32","price":52.63},{"date":"1396/06/09 22:08","price":52.66},{"date":"1396/06/09 22:32","price":52.72},{"date":"1396/06/09 23:08","price":52.83},{"date":"1396/06/09 23:32","price":52.73}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398