کمترین: 
45.7
بیشترین: 
47.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 9 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 47.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 00:08","price":46.03},{"date":"1396/06/09 00:32","price":45.95},{"date":"1396/06/09 01:00","price":45.98},{"date":"1396/06/09 01:32","price":45.97},{"date":"1396/06/09 03:00","price":45.7},{"date":"1396/06/09 03:32","price":45.72},{"date":"1396/06/09 04:08","price":45.77},{"date":"1396/06/09 05:08","price":45.82},{"date":"1396/06/09 05:32","price":45.89},{"date":"1396/06/09 06:08","price":45.94},{"date":"1396/06/09 06:32","price":45.87},{"date":"1396/06/09 07:08","price":45.93},{"date":"1396/06/09 07:32","price":45.94},{"date":"1396/06/09 08:08","price":45.95},{"date":"1396/06/09 09:08","price":45.97},{"date":"1396/06/09 09:32","price":45.91},{"date":"1396/06/09 10:00","price":45.92},{"date":"1396/06/09 10:32","price":45.91},{"date":"1396/06/09 11:08","price":45.92},{"date":"1396/06/09 11:32","price":45.98},{"date":"1396/06/09 12:08","price":45.95},{"date":"1396/06/09 12:32","price":46.01},{"date":"1396/06/09 13:08","price":45.97},{"date":"1396/06/09 13:32","price":46.09},{"date":"1396/06/09 15:08","price":46.26},{"date":"1396/06/09 15:32","price":46.19},{"date":"1396/06/09 16:08","price":46.14},{"date":"1396/06/09 16:32","price":46.08},{"date":"1396/06/09 17:08","price":46.02},{"date":"1396/06/09 17:32","price":46.34},{"date":"1396/06/09 18:08","price":46.51},{"date":"1396/06/09 18:32","price":46.61},{"date":"1396/06/09 19:08","price":47.14},{"date":"1396/06/09 19:32","price":47.2},{"date":"1396/06/09 20:08","price":47.11},{"date":"1396/06/09 20:32","price":47.13},{"date":"1396/06/09 21:08","price":47.2},{"date":"1396/06/09 21:32","price":47.19},{"date":"1396/06/09 22:08","price":47.24},{"date":"1396/06/09 22:32","price":47.23},{"date":"1396/06/09 23:32","price":47.09}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398