کمترین: 
615
بیشترین: 
623
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 8 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 8 شهریور 1396 , 623 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 11:50","price":615},{"date":"1396/06/08 12:00","price":623},{"date":"1396/06/08 12:20","price":621},{"date":"1396/06/08 12:30","price":620},{"date":"1396/06/08 12:50","price":622},{"date":"1396/06/08 13:20","price":620},{"date":"1396/06/08 13:40","price":623},{"date":"1396/06/08 13:50","price":621},{"date":"1396/06/08 14:00","price":623},{"date":"1396/06/08 14:10","price":621},{"date":"1396/06/08 14:20","price":623},{"date":"1396/06/08 15:00","price":621},{"date":"1396/06/08 15:10","price":623},{"date":"1396/06/08 17:00","price":621},{"date":"1396/06/08 17:10","price":623},{"date":"1396/06/08 17:30","price":621},{"date":"1396/06/08 18:10","price":623}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398