کمترین: 
497
بیشترین: 
500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 8 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 497 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 10:50","price":500},{"date":"1396/06/08 11:30","price":499},{"date":"1396/06/08 11:50","price":497},{"date":"1396/06/08 12:00","price":498},{"date":"1396/06/08 12:20","price":497},{"date":"1396/06/08 12:30","price":498},{"date":"1396/06/08 12:50","price":497},{"date":"1396/06/08 13:20","price":498},{"date":"1396/06/08 13:40","price":497},{"date":"1396/06/08 13:50","price":498},{"date":"1396/06/08 14:00","price":497},{"date":"1396/06/08 14:10","price":498},{"date":"1396/06/08 14:20","price":497},{"date":"1396/06/08 15:00","price":498},{"date":"1396/06/08 15:10","price":497},{"date":"1396/06/08 17:00","price":498},{"date":"1396/06/08 17:10","price":497},{"date":"1396/06/08 17:30","price":498},{"date":"1396/06/08 18:10","price":497}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398