کمترین: 
4727
بیشترین: 
4744
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 8 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 8 شهریور 1396 , 4734 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 10:30","price":4744},{"date":"1396/06/08 10:40","price":4743},{"date":"1396/06/08 10:50","price":4744},{"date":"1396/06/08 11:30","price":4742},{"date":"1396/06/08 11:50","price":4734},{"date":"1396/06/08 12:00","price":4730},{"date":"1396/06/08 12:20","price":4729},{"date":"1396/06/08 12:30","price":4731},{"date":"1396/06/08 12:50","price":4727},{"date":"1396/06/08 13:20","price":4729},{"date":"1396/06/08 13:30","price":4730},{"date":"1396/06/08 13:40","price":4735},{"date":"1396/06/08 13:50","price":4734}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398