کمترین: 
620
بیشترین: 
624
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 8 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 620 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 10:10","price":623},{"date":"1396/06/08 10:40","price":624},{"date":"1396/06/08 10:50","price":623},{"date":"1396/06/08 11:50","price":621},{"date":"1396/06/08 12:00","price":622},{"date":"1396/06/08 12:20","price":620},{"date":"1396/06/08 12:30","price":621},{"date":"1396/06/08 12:50","price":620},{"date":"1396/06/08 13:20","price":621},{"date":"1396/06/08 13:40","price":620},{"date":"1396/06/08 13:50","price":621},{"date":"1396/06/08 14:00","price":620},{"date":"1396/06/08 14:10","price":621},{"date":"1396/06/08 14:20","price":620},{"date":"1396/06/08 15:00","price":621},{"date":"1396/06/08 15:10","price":620},{"date":"1396/06/08 17:00","price":621},{"date":"1396/06/08 17:10","price":620},{"date":"1396/06/08 17:30","price":621},{"date":"1396/06/08 18:10","price":620}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398