کمترین: 
487
بیشترین: 
489
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 8 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 شهریور 1396 , 487 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 10:10","price":488},{"date":"1396/06/08 10:40","price":489},{"date":"1396/06/08 10:50","price":488},{"date":"1396/06/08 12:20","price":487},{"date":"1396/06/08 12:30","price":488},{"date":"1396/06/08 12:50","price":487},{"date":"1396/06/08 13:20","price":488},{"date":"1396/06/08 13:40","price":487},{"date":"1396/06/08 13:50","price":488},{"date":"1396/06/08 14:00","price":487},{"date":"1396/06/08 14:10","price":488},{"date":"1396/06/08 14:20","price":487},{"date":"1396/06/08 15:00","price":488},{"date":"1396/06/08 15:10","price":487},{"date":"1396/06/08 17:00","price":488},{"date":"1396/06/08 17:10","price":487},{"date":"1396/06/08 17:30","price":488},{"date":"1396/06/08 18:10","price":487}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398