کمترین: 
4082
بیشترین: 
4084
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 4083 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 10:10","price":4084},{"date":"1396/06/08 10:20","price":4082},{"date":"1396/06/08 10:30","price":4083},{"date":"1396/06/08 10:50","price":4082},{"date":"1396/06/08 11:50","price":4084},{"date":"1396/06/08 12:00","price":4083},{"date":"1396/06/08 12:30","price":4084},{"date":"1396/06/08 12:50","price":4083},{"date":"1396/06/08 13:20","price":4084},{"date":"1396/06/08 13:40","price":4083},{"date":"1396/06/08 13:50","price":4084},{"date":"1396/06/08 14:00","price":4083},{"date":"1396/06/08 14:10","price":4084},{"date":"1396/06/08 14:20","price":4083},{"date":"1396/06/08 15:00","price":4084},{"date":"1396/06/08 15:10","price":4083},{"date":"1396/06/08 17:00","price":4084},{"date":"1396/06/08 17:10","price":4083},{"date":"1396/06/08 17:30","price":4084},{"date":"1396/06/08 18:10","price":4083}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398