کمترین: 
3079
بیشترین: 
3092
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 8 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 8 شهریور 1396 , 3090 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 10:10","price":3079},{"date":"1396/06/08 10:20","price":3081},{"date":"1396/06/08 10:30","price":3082},{"date":"1396/06/08 10:50","price":3081},{"date":"1396/06/08 11:30","price":3085},{"date":"1396/06/08 11:50","price":3090},{"date":"1396/06/08 12:30","price":3092},{"date":"1396/06/08 12:50","price":3090},{"date":"1396/06/08 13:20","price":3092},{"date":"1396/06/08 13:40","price":3090},{"date":"1396/06/08 13:50","price":3092},{"date":"1396/06/08 14:00","price":3090},{"date":"1396/06/08 14:10","price":3092},{"date":"1396/06/08 14:20","price":3090},{"date":"1396/06/08 15:00","price":3092},{"date":"1396/06/08 15:10","price":3090},{"date":"1396/06/08 17:00","price":3092},{"date":"1396/06/08 17:10","price":3090},{"date":"1396/06/08 17:30","price":3092},{"date":"1396/06/08 18:10","price":3090}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398