کمترین: 
3192
بیشترین: 
3196
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 8 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 شهریور 1396 , 3192 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 10:10","price":3194},{"date":"1396/06/08 10:20","price":3195},{"date":"1396/06/08 10:30","price":3196},{"date":"1396/06/08 10:50","price":3195},{"date":"1396/06/08 11:30","price":3194},{"date":"1396/06/08 11:50","price":3196},{"date":"1396/06/08 12:00","price":3194},{"date":"1396/06/08 12:50","price":3193},{"date":"1396/06/08 13:10","price":3192},{"date":"1396/06/08 13:20","price":3193},{"date":"1396/06/08 13:40","price":3192},{"date":"1396/06/08 13:50","price":3193},{"date":"1396/06/08 14:00","price":3192},{"date":"1396/06/08 14:10","price":3193},{"date":"1396/06/08 14:20","price":3192},{"date":"1396/06/08 15:00","price":3193},{"date":"1396/06/08 15:10","price":3192},{"date":"1396/06/08 17:00","price":3193},{"date":"1396/06/08 17:10","price":3192},{"date":"1396/06/08 17:30","price":3193},{"date":"1396/06/08 18:10","price":3192}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398