کمترین: 
1158
بیشترین: 
1163
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 8 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 1163 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 10:10","price":1158},{"date":"1396/06/08 10:20","price":1159},{"date":"1396/06/08 11:30","price":1158},{"date":"1396/06/08 11:50","price":1160},{"date":"1396/06/08 12:20","price":1161},{"date":"1396/06/08 12:50","price":1162},{"date":"1396/06/08 13:20","price":1163},{"date":"1396/06/08 13:40","price":1162},{"date":"1396/06/08 13:50","price":1163},{"date":"1396/06/08 14:00","price":1162},{"date":"1396/06/08 14:10","price":1163},{"date":"1396/06/08 14:20","price":1162},{"date":"1396/06/08 15:00","price":1163},{"date":"1396/06/08 15:10","price":1162},{"date":"1396/06/08 16:20","price":1163}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398