کمترین: 
4993
بیشترین: 
5008
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 8 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 8 شهریور 1396 , 4994 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 10:10","price":5006},{"date":"1396/06/08 10:30","price":5008},{"date":"1396/06/08 10:50","price":5006},{"date":"1396/06/08 11:30","price":5007},{"date":"1396/06/08 11:50","price":4999},{"date":"1396/06/08 12:00","price":4996},{"date":"1396/06/08 12:20","price":4994},{"date":"1396/06/08 12:30","price":4996},{"date":"1396/06/08 12:50","price":4994},{"date":"1396/06/08 13:20","price":4996},{"date":"1396/06/08 13:40","price":4994},{"date":"1396/06/08 14:00","price":4993},{"date":"1396/06/08 14:10","price":4994},{"date":"1396/06/08 15:00","price":4996},{"date":"1396/06/08 15:10","price":4994},{"date":"1396/06/08 17:00","price":4996},{"date":"1396/06/08 17:10","price":4994},{"date":"1396/06/08 17:30","price":4996},{"date":"1396/06/08 18:10","price":4994}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398