کمترین: 
83267.5
بیشترین: 
83341.5
قیمت شاخص بورس امروز 8 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 83272.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:30","price":83294.2},{"date":"1396/06/08 09:40","price":83292.2},{"date":"1396/06/08 09:50","price":83299.4},{"date":"1396/06/08 10:00","price":83317.0},{"date":"1396/06/08 10:10","price":83341.5},{"date":"1396/06/08 10:20","price":83334.5},{"date":"1396/06/08 10:30","price":83330.7},{"date":"1396/06/08 10:40","price":83326.7},{"date":"1396/06/08 10:50","price":83308.7},{"date":"1396/06/08 11:00","price":83297.2},{"date":"1396/06/08 12:30","price":83267.5},{"date":"1396/06/08 12:40","price":83272.9}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398