کمترین: 
8798.2
بیشترین: 
8798.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 8 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 8 شهریور 1396 , 8798.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":8798.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398