کمترین: 
50.72
بیشترین: 
51.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 8 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 50.72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 00:32","price":51.63},{"date":"1396/06/08 01:08","price":51.65},{"date":"1396/06/08 01:32","price":51.63},{"date":"1396/06/08 02:08","price":51.64},{"date":"1396/06/08 02:32","price":51.62},{"date":"1396/06/08 03:08","price":51.6},{"date":"1396/06/08 05:08","price":51.53},{"date":"1396/06/08 05:32","price":51.54},{"date":"1396/06/08 06:08","price":51.55},{"date":"1396/06/08 07:08","price":51.49},{"date":"1396/06/08 07:32","price":51.52},{"date":"1396/06/08 08:08","price":51.45},{"date":"1396/06/08 11:08","price":51.57},{"date":"1396/06/08 11:32","price":51.62},{"date":"1396/06/08 12:08","price":51.63},{"date":"1396/06/08 12:32","price":51.52},{"date":"1396/06/08 13:08","price":51.37},{"date":"1396/06/08 13:32","price":51.2},{"date":"1396/06/08 14:08","price":51.24},{"date":"1396/06/08 14:32","price":51.38},{"date":"1396/06/08 16:32","price":51.45},{"date":"1396/06/08 17:08","price":51.38},{"date":"1396/06/08 17:32","price":51.4},{"date":"1396/06/08 18:08","price":51.33},{"date":"1396/06/08 18:32","price":51.38},{"date":"1396/06/08 20:08","price":51.41},{"date":"1396/06/08 20:32","price":51.57},{"date":"1396/06/08 21:08","price":51.22},{"date":"1396/06/08 21:32","price":51.2},{"date":"1396/06/08 22:08","price":51.19},{"date":"1396/06/08 22:32","price":50.73},{"date":"1396/06/08 23:08","price":50.74},{"date":"1396/06/08 23:32","price":50.72}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398