کمترین: 
2.93
بیشترین: 
2.98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 8 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 2.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 00:08","price":2.97},{"date":"1396/06/08 01:08","price":2.98},{"date":"1396/06/08 05:08","price":2.97},{"date":"1396/06/08 05:32","price":2.98},{"date":"1396/06/08 06:08","price":2.97},{"date":"1396/06/08 10:08","price":2.96},{"date":"1396/06/08 10:32","price":2.97},{"date":"1396/06/08 14:08","price":2.96},{"date":"1396/06/08 14:32","price":2.97},{"date":"1396/06/08 15:08","price":2.96},{"date":"1396/06/08 17:32","price":2.95},{"date":"1396/06/08 18:08","price":2.94},{"date":"1396/06/08 20:08","price":2.93},{"date":"1396/06/08 20:32","price":2.95},{"date":"1396/06/08 21:08","price":2.94},{"date":"1396/06/08 22:32","price":2.95},{"date":"1396/06/08 23:08","price":2.94}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399