کمترین: 
1.78
بیشترین: 
1.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 8 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 8 شهریور 1396 , 1.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 00:08","price":1.79},{"date":"1396/06/08 00:32","price":1.8},{"date":"1396/06/08 01:08","price":1.81},{"date":"1396/06/08 02:08","price":1.78},{"date":"1396/06/08 03:08","price":1.84},{"date":"1396/06/08 03:32","price":1.83},{"date":"1396/06/08 05:08","price":1.82},{"date":"1396/06/08 05:32","price":1.83},{"date":"1396/06/08 06:32","price":1.82},{"date":"1396/06/08 07:08","price":1.83},{"date":"1396/06/08 07:32","price":1.84},{"date":"1396/06/08 13:32","price":1.83},{"date":"1396/06/08 16:32","price":1.88},{"date":"1396/06/08 17:32","price":1.89},{"date":"1396/06/08 18:32","price":1.9},{"date":"1396/06/08 19:08","price":1.91},{"date":"1396/06/08 20:08","price":1.9},{"date":"1396/06/08 20:32","price":1.89},{"date":"1396/06/08 21:08","price":1.88},{"date":"1396/06/08 22:08","price":1.87},{"date":"1396/06/08 22:32","price":1.85},{"date":"1396/06/08 23:08","price":1.87},{"date":"1396/06/08 23:32","price":1.88}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398