کمترین: 
484.38
بیشترین: 
495.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 8 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 488.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 00:08","price":488.63},{"date":"1396/06/08 00:32","price":489.13},{"date":"1396/06/08 01:08","price":489.5},{"date":"1396/06/08 01:32","price":489.75},{"date":"1396/06/08 02:08","price":489.13},{"date":"1396/06/08 05:08","price":490.5},{"date":"1396/06/08 05:32","price":490.38},{"date":"1396/06/08 06:08","price":490},{"date":"1396/06/08 06:32","price":489.25},{"date":"1396/06/08 07:08","price":488.75},{"date":"1396/06/08 07:32","price":489.25},{"date":"1396/06/08 08:08","price":489},{"date":"1396/06/08 08:32","price":488.63},{"date":"1396/06/08 09:32","price":488.5},{"date":"1396/06/08 10:08","price":488.38},{"date":"1396/06/08 10:32","price":489.13},{"date":"1396/06/08 11:08","price":491},{"date":"1396/06/08 11:32","price":491.63},{"date":"1396/06/08 12:08","price":492.38},{"date":"1396/06/08 12:32","price":492.25},{"date":"1396/06/08 13:08","price":491},{"date":"1396/06/08 13:32","price":490.13},{"date":"1396/06/08 14:08","price":489.88},{"date":"1396/06/08 14:32","price":491.13},{"date":"1396/06/08 15:08","price":491.38},{"date":"1396/06/08 16:32","price":494.13},{"date":"1396/06/08 17:08","price":493.5},{"date":"1396/06/08 17:32","price":494.88},{"date":"1396/06/08 18:08","price":494.25},{"date":"1396/06/08 18:32","price":495.38},{"date":"1396/06/08 19:08","price":494.88},{"date":"1396/06/08 20:08","price":494.63},{"date":"1396/06/08 20:32","price":493.13},{"date":"1396/06/08 21:08","price":489.13},{"date":"1396/06/08 21:32","price":488.13},{"date":"1396/06/08 22:32","price":484.38},{"date":"1396/06/08 23:08","price":487.88},{"date":"1396/06/08 23:32","price":488.63}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398