کمترین: 
45.98
بیشترین: 
46.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 8 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 46.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 00:08","price":46.42},{"date":"1396/06/08 00:32","price":46.38},{"date":"1396/06/08 01:32","price":46.36},{"date":"1396/06/08 02:08","price":46.37},{"date":"1396/06/08 03:08","price":46.23},{"date":"1396/06/08 03:32","price":46.24},{"date":"1396/06/08 04:08","price":46.27},{"date":"1396/06/08 05:32","price":46.3},{"date":"1396/06/08 06:08","price":46.34},{"date":"1396/06/08 07:08","price":46.31},{"date":"1396/06/08 07:32","price":46.33},{"date":"1396/06/08 08:08","price":46.31},{"date":"1396/06/08 08:32","price":46.3},{"date":"1396/06/08 10:08","price":46.31},{"date":"1396/06/08 10:32","price":46.33},{"date":"1396/06/08 11:08","price":46.38},{"date":"1396/06/08 11:32","price":46.31},{"date":"1396/06/08 12:08","price":46.34},{"date":"1396/06/08 12:32","price":46.3},{"date":"1396/06/08 13:08","price":46.19},{"date":"1396/06/08 13:32","price":46.12},{"date":"1396/06/08 14:08","price":46.13},{"date":"1396/06/08 14:32","price":46.2},{"date":"1396/06/08 15:08","price":46.23},{"date":"1396/06/08 16:32","price":46.11},{"date":"1396/06/08 17:08","price":46.08},{"date":"1396/06/08 17:32","price":46.05},{"date":"1396/06/08 18:08","price":46.02},{"date":"1396/06/08 18:32","price":46.09},{"date":"1396/06/08 19:08","price":46.22},{"date":"1396/06/08 20:08","price":46.13},{"date":"1396/06/08 20:32","price":46.58},{"date":"1396/06/08 21:08","price":46.52},{"date":"1396/06/08 21:32","price":46.45},{"date":"1396/06/08 22:08","price":46.52},{"date":"1396/06/08 22:32","price":46.03},{"date":"1396/06/08 23:08","price":45.98},{"date":"1396/06/08 23:32","price":46.02}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398