کمترین: 
2.94
بیشترین: 
2.98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 7 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 2.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:32","price":2.96},{"date":"1396/06/07 03:00","price":2.94},{"date":"1396/06/07 03:32","price":2.95},{"date":"1396/06/07 07:08","price":2.96},{"date":"1396/06/07 09:32","price":2.97},{"date":"1396/06/07 12:08","price":2.96},{"date":"1396/06/07 12:32","price":2.97},{"date":"1396/06/07 14:08","price":2.96},{"date":"1396/06/07 15:32","price":2.95},{"date":"1396/06/07 16:08","price":2.97},{"date":"1396/06/07 16:32","price":2.96},{"date":"1396/06/07 17:08","price":2.98},{"date":"1396/06/07 18:32","price":2.96},{"date":"1396/06/07 19:32","price":2.95},{"date":"1396/06/07 21:08","price":2.96},{"date":"1396/06/07 22:08","price":2.98},{"date":"1396/06/07 22:32","price":2.97},{"date":"1396/06/07 23:08","price":2.98}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398