کمترین: 
1.7
بیشترین: 
1.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 7 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 7 شهریور 1396 , 1.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:32","price":1.73},{"date":"1396/06/07 01:00","price":1.72},{"date":"1396/06/07 01:32","price":1.73},{"date":"1396/06/07 02:08","price":1.71},{"date":"1396/06/07 03:00","price":1.73},{"date":"1396/06/07 07:32","price":1.74},{"date":"1396/06/07 11:00","price":1.73},{"date":"1396/06/07 12:08","price":1.72},{"date":"1396/06/07 12:32","price":1.73},{"date":"1396/06/07 13:08","price":1.72},{"date":"1396/06/07 13:32","price":1.73},{"date":"1396/06/07 14:08","price":1.72},{"date":"1396/06/07 14:32","price":1.71},{"date":"1396/06/07 15:08","price":1.7},{"date":"1396/06/07 16:08","price":1.71},{"date":"1396/06/07 16:32","price":1.7},{"date":"1396/06/07 17:08","price":1.72},{"date":"1396/06/07 17:32","price":1.74},{"date":"1396/06/07 18:32","price":1.75},{"date":"1396/06/07 21:08","price":1.76},{"date":"1396/06/07 22:32","price":1.75},{"date":"1396/06/07 23:08","price":1.77},{"date":"1396/06/07 23:32","price":1.78}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398