کمترین: 
479.63
بیشترین: 
488.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 7 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 488.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:32","price":483.13},{"date":"1396/06/07 01:00","price":483.63},{"date":"1396/06/07 01:32","price":484},{"date":"1396/06/07 02:08","price":483.88},{"date":"1396/06/07 05:08","price":485.13},{"date":"1396/06/07 05:32","price":484.5},{"date":"1396/06/07 06:08","price":484.13},{"date":"1396/06/07 06:32","price":483.75},{"date":"1396/06/07 07:08","price":484.25},{"date":"1396/06/07 07:32","price":485.25},{"date":"1396/06/07 08:08","price":485},{"date":"1396/06/07 08:32","price":484.5},{"date":"1396/06/07 09:08","price":484.13},{"date":"1396/06/07 09:32","price":484.75},{"date":"1396/06/07 10:08","price":484.38},{"date":"1396/06/07 10:32","price":484.13},{"date":"1396/06/07 11:00","price":484.5},{"date":"1396/06/07 11:32","price":485},{"date":"1396/06/07 12:08","price":482.5},{"date":"1396/06/07 12:32","price":482.13},{"date":"1396/06/07 13:08","price":483.38},{"date":"1396/06/07 13:32","price":483.63},{"date":"1396/06/07 14:08","price":481.75},{"date":"1396/06/07 14:32","price":481.38},{"date":"1396/06/07 15:08","price":479.88},{"date":"1396/06/07 15:32","price":479.63},{"date":"1396/06/07 16:08","price":480.88},{"date":"1396/06/07 16:32","price":481.38},{"date":"1396/06/07 17:08","price":485.63},{"date":"1396/06/07 17:32","price":485.75},{"date":"1396/06/07 18:08","price":485.88},{"date":"1396/06/07 18:32","price":485.63},{"date":"1396/06/07 19:08","price":484.88},{"date":"1396/06/07 19:32","price":484.75},{"date":"1396/06/07 20:08","price":484.63},{"date":"1396/06/07 20:32","price":485.88},{"date":"1396/06/07 21:08","price":485.38},{"date":"1396/06/07 21:32","price":485.63},{"date":"1396/06/07 22:32","price":486.13},{"date":"1396/06/07 23:08","price":488.88},{"date":"1396/06/07 23:32","price":488.38}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398