کمترین: 
49.86
بیشترین: 
49.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 7 شهریور 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 49.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:32","price":49.93},{"date":"1396/06/07 13:32","price":49.86}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398