کمترین: 
51.03
بیشترین: 
51.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 7 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 51.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:32","price":51.48},{"date":"1396/06/07 01:00","price":51.53},{"date":"1396/06/07 01:32","price":51.59},{"date":"1396/06/07 02:08","price":51.55},{"date":"1396/06/07 05:08","price":51.63},{"date":"1396/06/07 05:32","price":51.55},{"date":"1396/06/07 06:08","price":51.61},{"date":"1396/06/07 06:32","price":51.56},{"date":"1396/06/07 07:32","price":51.63},{"date":"1396/06/07 08:08","price":51.62},{"date":"1396/06/07 09:08","price":51.56},{"date":"1396/06/07 10:08","price":51.6},{"date":"1396/06/07 10:32","price":51.59},{"date":"1396/06/07 11:32","price":51.66},{"date":"1396/06/07 12:08","price":51.42},{"date":"1396/06/07 12:32","price":51.4},{"date":"1396/06/07 13:08","price":51.55},{"date":"1396/06/07 13:32","price":51.48},{"date":"1396/06/07 14:08","price":51.35},{"date":"1396/06/07 14:32","price":51.28},{"date":"1396/06/07 15:08","price":51.1},{"date":"1396/06/07 15:32","price":51.03},{"date":"1396/06/07 16:08","price":51.15},{"date":"1396/06/07 16:32","price":51.13},{"date":"1396/06/07 17:08","price":51.55},{"date":"1396/06/07 17:32","price":51.52},{"date":"1396/06/07 18:08","price":51.4},{"date":"1396/06/07 18:32","price":51.31},{"date":"1396/06/07 19:08","price":51.17},{"date":"1396/06/07 19:32","price":51.38},{"date":"1396/06/07 20:32","price":51.44},{"date":"1396/06/07 21:08","price":51.37},{"date":"1396/06/07 21:32","price":51.38},{"date":"1396/06/07 22:08","price":51.3},{"date":"1396/06/07 22:32","price":51.42},{"date":"1396/06/07 23:08","price":51.67},{"date":"1396/06/07 23:32","price":51.58}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398