کمترین: 
45.97
بیشترین: 
46.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 7 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 46.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:32","price":46.66},{"date":"1396/06/07 01:00","price":46.73},{"date":"1396/06/07 01:32","price":46.8},{"date":"1396/06/07 03:00","price":46.73},{"date":"1396/06/07 03:32","price":46.74},{"date":"1396/06/07 04:32","price":46.77},{"date":"1396/06/07 05:08","price":46.8},{"date":"1396/06/07 05:32","price":46.77},{"date":"1396/06/07 06:08","price":46.83},{"date":"1396/06/07 06:32","price":46.8},{"date":"1396/06/07 07:32","price":46.84},{"date":"1396/06/07 08:08","price":46.8},{"date":"1396/06/07 09:08","price":46.77},{"date":"1396/06/07 10:08","price":46.8},{"date":"1396/06/07 10:32","price":46.78},{"date":"1396/06/07 11:00","price":46.81},{"date":"1396/06/07 11:32","price":46.88},{"date":"1396/06/07 12:08","price":46.7},{"date":"1396/06/07 12:32","price":46.67},{"date":"1396/06/07 13:08","price":46.88},{"date":"1396/06/07 13:32","price":46.84},{"date":"1396/06/07 14:08","price":46.64},{"date":"1396/06/07 15:08","price":46.55},{"date":"1396/06/07 15:32","price":46.44},{"date":"1396/06/07 16:08","price":46.58},{"date":"1396/06/07 16:32","price":46.53},{"date":"1396/06/07 17:08","price":46.74},{"date":"1396/06/07 17:32","price":46.59},{"date":"1396/06/07 18:08","price":46.34},{"date":"1396/06/07 18:32","price":46.27},{"date":"1396/06/07 19:08","price":46.11},{"date":"1396/06/07 19:32","price":46.22},{"date":"1396/06/07 20:08","price":45.98},{"date":"1396/06/07 21:08","price":45.97},{"date":"1396/06/07 21:32","price":46.01},{"date":"1396/06/07 22:08","price":46.09},{"date":"1396/06/07 22:32","price":46.31},{"date":"1396/06/07 23:08","price":46.45},{"date":"1396/06/07 23:32","price":46.48}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398