کمترین: 
8788.5
بیشترین: 
8796.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 7 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 7 شهریور 1396 , 8796.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":8788.5},{"date":"1396/06/07 09:10","price":8796.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398