کمترین: 
4971
بیشترین: 
4998
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 7 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 7 شهریور 1396 , 4998 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":4971},{"date":"1396/06/07 10:10","price":4988},{"date":"1396/06/07 10:20","price":4987},{"date":"1396/06/07 11:20","price":4991},{"date":"1396/06/07 11:40","price":4992},{"date":"1396/06/07 12:00","price":4993},{"date":"1396/06/07 12:30","price":4992},{"date":"1396/06/07 13:50","price":4995},{"date":"1396/06/07 14:00","price":4994},{"date":"1396/06/07 14:10","price":4995},{"date":"1396/06/07 14:40","price":4996},{"date":"1396/06/07 15:00","price":4997},{"date":"1396/06/07 15:30","price":4996},{"date":"1396/06/07 16:00","price":4995},{"date":"1396/06/07 16:10","price":4998}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398